نوشته‌ها

سالن زیبایی اکباتان | 09999890774

سالن زیبایی اکباتان

تجزیه و تحلیل تفاوت فردی
مجموعه‌ای از برای بررسی اثرات بالقوه فرد اجرا شدند.
تفاوت‌های موجود بر رفتار آرایشی، عادات و اعتقادات شرکت کنندگان را بررسی کنید.
اعتماد به نفس. بعد از انجام تجزیه و تحلیل رگرسیون در مقیاس با رابطه
تفاوت فردی در کاربردهای آرایشی “پاسخ‌دهنده”، هیچ تاثیر افتراقی در این زمینه وجود نداشت.
پاسخ‌ها برای سطوح مختلفی از اعتماد به نفس پیدا شدند. این نشان می‌دهد

سالن زیبایی در اکباتان

سالن زیبایی غرب تهران 

که سطوح مختلف اعتماد به نفس ممکن است بر باورها، نگرش‌ها

و رفتارهای مرتبط با آرایش اثر بگذارد. چنین چیزی ممکن است
اعتماد به نفس یک‌سان است، مهم نیست که یک زن چه نوع آرایش دارد.

حتی اگر احساس می‌کرد

سالن زیبایی محدوده اکباتان

سالن زیبایی جردن 

با آرایشی بیش از پیش، ممکن بود هنوز هم احساس بدی داشته باشند،

که باز هم موجب آن خواهد شد.

سالن اپیلاسیون اکباتان

سالن زیبایی شهرک غرب

خود – نظارت. مقیاس خودکارآمدی برخی اثرات افتراقی ایجاد کرد.
سطوح مختلف نظارت بر نفس. نکات زیر یافته‌ها را نشان می‌دهند.
آن‌ها از این تجزیه و تحلیل خاص محروم نمی‌شدند.
“” گزارش دادند که آن‌ها درک بیشتری از نحوه استفاده از آن دارند.

مرکز تخصصی اپیلاسیون اکباتان

برای جذاب‌تر کردن ویژگی‌های آن‌ها نسبت به پایین F

(نظارت بر خودکارآمدی بالا به عنوان مهم‌تر از ناظران پایین نظارت شده .

* نظارت بر خودکارآمدی بالای خود، به عنوان مهم‌تر از ظاهر آن‌ها نسبت به پایین، اهمیت بیشتری کسب کرد.

اعتماد به نفس بالا این حق را در نظر بگیرید که برای راحتی خود از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کلینیک زیبایی اکباتان

موقعیت‌های اجتماعی نسبت به پایین
اعتماد به نفس بالا این حق را که تا حدودی برای آن‌ها مهم است را در نظر بگیرید
راحتی در موقعیت‌های حرفه‌ای نسبت به کم.
* نظارت بر نفس بالا گزارش داد که بیشتر اوقات خود را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

مرکز اپیلاسیون اکباتان

روز نسبت به self کم